INFORMATIE BETREFFENDE HET UITOEFENEN VAN HET RECHT OP HERROEPING

Verbruikers hebben een wettelijk recht om online bestellingen te annuleren in overeenstemming met de volgende informatie.

Recht op herroeping voor verbruikers

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Strasse 55, 10365 Berlijn, Germany, tel.: +31 85 208 55 22, e-mail: [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Het volgende geldt voor goederen die gewoon per post kunnen worden verzonden:

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons, AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132 12681 Berlijn, Duitsland terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken

Het volgende geldt voor goederen die uit hoofde van hun aard niet per post kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld reserveonderdelen die niet geschikt zijn voor pakketpost):

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten bedragen naar schatting de betaalde verzendkosten als onderdeel van de bestelling plus € 10.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Voor waren met aanvullende vereisten voor veilig vervoer (accu's):

Wanneer u een product ontvangt met het specifieke advies om de verpakking te bewaren met het oog op eventuele retournering, volg dan deze instructies:

- bewaar de stoppen die worden gebruikt voor verzegeling van de gaten en het lekken van batterijvloeistof voorkomen;
- bewaar het verpakkingsmateriaal dat de behuizing van de accu tegen schade beschermt;
- bewaar de doos met de waarschuwing dat hij gevaarlijk materiaal bevat.

Wanneer uw pakket van AUTODOC beschadigd was, gelieve nieuw verpakkingsmateriaal te gebruiken om het product aan ons terug te zenden. Aangezien het pakket gevaarlijk materiaal bevat, gelieve gebruik te maken van een stevige en schokbestendige verzenddoos. Zet het artikel vast zodat het niet kan bewegen in de buitenste verpakking en zie erop toe dat het artikel niet per ongeluk in werking kan treden. Plaats het artikel rechtop in de verzenddoos en zie erop toe dat het er niet in kan verschuiven. Gebruik opvulmateriaal zoals het vulmateriaal dat door AUTODOC gebruikt is, of krantenpapier om de lege ruimtes tussen de verzenddoos en het artikel op te vullen.

Beschadigde gevaarlijke materialen zoals lekkende batterijen kunnen niet worden geretourneerd en moeten ingeleverd worden bij een gespecialiseerd recyclingbedrijf.

- Einde van informatie betreffende het recht op herroeping.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlijn, Duitsland, e-mail: [email protected]
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum
________
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitzonderingen op het recht van herroeping
Er bestaan wettelijke uitzonderingen op het recht van herroeping, in de context waarvan wij het recht voorbehouden om ons tegenover u op de volgende regelingen te beroepen: Er bestaat geen recht tot herroeping voor overeenkomsten voor de levering van artikelen die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de verbruiker of die eenduidig op de persoonlijke wensen van de consument zijn toegesneden.
Geen recht op herroeping is van toepassing op de levering van goederen die na levering op grond van hun aard onscheidbaar zijn vermengd met andere artikelen.
Verder wijzen wij u erop dat u ons voor de waardevermindering van de goederen moet schadeloos stellen, die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan hetgeen nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Op basis van jurisprudentie wordt de montage van motoronderdelen als "niet noodzakelijk" beschouwd.

  • PayPal
  • Visa
  • Mastercard
  • Klarna
  • Overschrijving Betaald
  • Ideal